Wat Kost Een Bouwbedrijf Bij Gruwez? Bereken Het Nu! - Bouwbedrijven

Published Apr 18, 22
3 min read

Wie Betaalt De Renovatiekosten In Mijn Appartementsgebouw? - Bouwbedrijven

Het enkele feit dat opdrachtgever de facturen van de aannemer (althans een groot deel ervan in eerste instantie) onder protest heeft betaald, betekent aldus het hof nog niet dat de opdrachtgever daarmee zijn rechten heeft verwerkt. Allereerst niet omdat het hof met verwijzing naar art. 6:89 BW en het arrest van de Hoge Raad van 11 mei 2001 (NJ 2001/410) vast heeft gesteld dat dat artikel niet van toepassing is omdat het verzenden van een factuur niet geldt als een prestatie in de zin van het artikel.Verwezen zij naar r. o. 4 (Hoe De Grondwaarde Van Een Appartement Berekenen? - bouwbedrijven). 9 van het arrest: (…) In dit kader is van belang dat het bij een aannemingsovereenkomst als de onderhavige, waarin in regie wordt gewerkt en geen richtprijs (in de zin van artikel 7:752 lid 2 BW) van toepassing is, in veel gevallen pas goed mogelijk is om de redelijkheid van de afzonderlijke, wekelijks verzonden, facturen te beoordelen wanneer het werk, min of meer, is afgerond en de totale in rekening gebrachte prijs bekend is.

Voorts acht het hof van belang dat [opdrachtgever] na april 2011 aanvullende werkzaamheden aan Nieuwenhuis heeft opgedragen, zodat [opdrachtgever] wist dat hij deze bedragen bovenop de door hem veronderstelde richtprijs waren verschuldigd.(…) Van belang is ook, dat de opdrachtgever wel tijdig heeft geprotesteerd tegen de hoogte van de facturen; namelijk op het moment dat er werd gefactureerd en het totaalbedrag van de facturen kennelijk de vermeende vaste aanneemsom/richtprijs te boven ging. Tot slot komt het hof tot het oordeel (r.

4. 10) dat partijen voldoende hebben gesteld respectievelijk hebben weersproken dat er sprake is van een redelijke prijs. Om de vraag te kunnen beantwoorden wat dan een redelijke prijs is, is een deskundigenbericht volgens het hof dan ook aangewezen. Het oordeel van de rechtbank in eerste aanleg wordt derhalve op dit punt in stand gelaten.

Dat laatste lijkt mij evenwel niet juist (bouwbedrijf Prijzen / 2022 - bouwbedrijven). Immers, wanneer al vaststaat dat geen sprake is van een vaste prijs en de aannemer deswege aanspraak heeft op betaling van een redelijke prijs. Dan dient de aannemer, in geval de opdrachtgever succesvol heeft ontkend dat de gefactureerde prijs een redelijke prijs is, de bewijslast te dragen ter zake het vaststellen van de redelijke prijs voor het werk.

De vier door mij in dit artikel besproken uitspraken geven een goed beeld van de wijze waarop art. 7:752 BW door de rechters in den lande wordt toepast en op welke wijze opdrachtgevers en aannemers gebruik maken van dan wel worstelen met dit artikel. Het hoofdingrediënt van alle geschillen is natuurlijk het gebrek aan het bestaan van een schriftelijke overeenkomst waarin partijen duidelijk hebben neergelegd op welke wijze het werk moet worden afgerekend.

Navigation

Home

Latest Posts

Composiet Tuinhuis Met Veranda

Published Jan 22, 23
10 min read

Huis Bouwen Aannemer

Published Jan 17, 23
10 min read

Eco Bouwmateriaal

Published Jan 16, 23
5 min read